Tillbaka till Reading to Learn ( R2L )

R2L Planering

En mall för arbetsgången när jag använder R2L för att lättare se vilka delar jag ska ha med inom ett arbetsområde.

Pedagogik

 

Tillämpning

Förberedelse för läsning
En kort bakgrundsinformation innehållande gengre, sammanfattning och förklaringar (tolkningsnivå). Kan ske utifrån bilder, diagram och liknande.
Läsa Stycke för Stycke
Ta ut nyckelinformation.
Ta ut nyckelord – Skriv upp orden, säg dem högt, diskutera dem.
Markera orden eller fraserna.
Bygga Stycken
Texten klipps itu i stycken som eleverna sätter ihop tillsammans.
Gemensam konstruktion
Utveckla fraser, språk och fält.
Detaljerad Läsning
Markerar ord / Ordgrupper
Förklara metaforer, gör liknelser, grammatiska metaforer, kontraster, undertext, idiomatiska uttryck, fasta uttryck.

Deltagare: Vem?
Process – Vad?
Omständighet – Hur?
Plats – Vart?
Tid – När?

3 stöttningsledrådar ges!

Markera och utveckla / förklara.
Sist anger läraren vilka meningar som hör ihop till ett stycke genom att ange ett nyckelord för vad fraserna beskriver.

Eleverna skriver också ned detta i sina böcker.

Dyslektiker skriver så mycket de hinner.
Pressa inte dem att hinna klart medan andra väntar.

Note making
• water – evaporates – cycle
• saturated – states
Eleverna skriver ner de markerade orden på tavlan.
En elev skriver. En elev talar om vad det ska stå.
Läraren går runt och guidar de som talar om vad det ska stå.
Muntlig genomgång av texten
Gå igenom anteckningarna.
Hänvisa till bilden och förklara.
Gå in på enskilda ord igen.
Bygga meningar
Meningsremsor klipps itu och eleverna pusslar ihop bitarna till meningar igen.
Stavning
(egen whiteboard)
Ord klipps isär till stavelser. Används för träning av stavning.
Skriva meningar
(egen whiteboard)
Eleverna tränar på att skriva meningar från texter så att de blir säkra på meningsbyggnad
Ord som försvinner
(Text på word-dok)
Några meningar på tavlan. Eleverna läser i kör. Ta bort ett ord. Eleverna läser. Ta bort ett ord till. Gör så tills alla ord är borta och eleverna måste läsa helt ur minnet. Används som repetition

Bra om meningarna har komplex grammatisk struktur/avancerad meningsuppbyggnad eller ämnesspecifika termer som de har arbetat med nyligen.

Gemensam konstruktion
Berättelser – Brainstorming och skrivande av ny berättelse.
Argumenterande text – Eleverna skriver guidade av läraren utifrån stödord. Meningarna skrivs om. Eleverna turas om att skriva meningar på tavlan.
Individuell konstruktion
Elever tränar genom att skriva om den gemensamt omskrivna texten individuellt eller i grupp.
Självständig konstruktion
Eleverna skriver nya texter gruppvis, parvis eller individuellt.
Textkritisk diskussion
Använda matriser för resonemang.
Formativ bedömning
Vad kan eleverna?
Vad behöver de öva på nästa gång vi skriver?

 
 


Källa: MoD En blogg på Pedagog Stockholm – Monica Dolfin

Permalänk till denna artikel: https://sisselblom.se/skolan-2/reading-to-learn-r2l/r2l-planering/